1. PROVOZNÍ ŘÁD STUDIA

 • V prostorách studia FOOTLOOSE platí zákaz kouření, používání otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů a chůze ve venkovní obuvi.
 • Konání lekcí se řídí rozvrhem. Na lekci se dochází cca 10 minut před jejím začátkem. Na lekci prosím přijďte vždy včas. 
 • V případě způsobení škody ze strany účastníka kurzu na majetku studia, je účastník kurzu/ lekce povinen uhradit škodu v plné výši.
 • Odesláním přihlášky, účastník kurzu nebo jiné akce, kterou pořádá studio FOOTLOOSE, prohlašuje, že je starší 18-ti let, nebo že má písemný souhlas svého zákonného zástupce k účasti.
 • Přihlášením na kurzy, workshopy nebo jakékoliv jiné akce se automaticky zavazujete dodržovat provozní řád studia a souhlasíte s obchodními podmínkami.

2. ZDRAVOTNÍ STAV

 • Provozovatel ani lektor nepřebírá žádnou odpovědnost za zdravotní stav účastníka kurzu/ lekce. V případě zjevných zdravotních potíží je nezbytné, aby účastník kurzu/ lekce jakékoliv další pohybové aktivity konzultoval se svým lékařem.
 • Provozovatel ani lektor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné újmy na zdraví či úrazy účastníka kurzu spojené s náplní kurzů (pokud nebyly zaviněny přímou nedbalostí ze strany lektora či provozovatele). Kurzů se tak účastník kurzu účastní na vlastní odpovědnost.
 • Odesláním přihlášky stvrzujete, že si jste vědoma svého zdravotního stavu, způsobilosti ke sportovním výkonům, že jste plně fyzicky a psychicky způsobilý a v dobré fyzické formě, která vám dovoluje účastnit se lekcí v studiu FOOTLOOSE, a že netrpíte poruchami zdravotního stavu, které by vám bránily či vás omezovaly ve fyzickém cvičení. V opačném případě se lekcí účastníte se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.

3. VĚKOVÝ POŽADAVEK

 • Požadujeme minimální věk 18 let, k samostatnému přihlášení do kurzu. Nezletilí 15 let a více mohou navštěvovat naše kurzy, ale potřebují doložit souhlas rodiče nebo rodinného zástupce (na papíře s sebou na první lekci). 

4. POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

 • V hodinách nepovolujeme používání mobilních telefonů k psaní textových zpráv nebo telefonování, pokud to předem neschválí instruktor (pro jednotlivce v pohotovosti nebo ze zvláštního důvodu). Povolujeme však telefon k natáčení kombinací, choreografií, pořizování fotek,..Prosím, buďte ohleduplní k lidem ve vašem okolí a natáčejte jen sami sebe. Pokud bude někdo jiný zachycen na váš telefon, ujistěte se předem, že s tím dotyčný bude souhlasit. 

5. DOPOMOC A JIŠTĚNÍ V LEKCÍCH POLE DANCE 

 • Prosím, vezměte na vědomí, že za žádných okolností není studentům dovoleno dopomáhat a jistit jiné studenty v prvcích na tyči. (vyjímka je pouze, pokud je o to výslovně požádá instruktor v lekci)

 

6. REZERVACE

 • Rezervaci kurzu (lekce) je nutná. Své místo si můžete rezervovat prostřednictvím našeho rezervačního systému.
 • Místo v kurzu je Vám rezervováno tři kalendářní dny. V případě, že do třech kalendářních dnů ode dne rezervace (není-li domluven jiný termín), neobdržíme zálohu či celou platbu, rezervace propadne a místo bude automaticky nabídnuto dalšímu zájemci.

7. PLATBA

 • Platba kurzu:
  • platba kurzu se hradí pomocí bankovního převodu nebo zálohou pomocí bankovního převodu + doplatek před lekcí v hotovosti
  • splatnost kurzovného, nebo zálohy, jsou 3 kalendářní dny od přihlášení, pokud není kurzovné v této lhůtě uhrazeno, vaše rezervace je zrušena
  • platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol) vám přijdou e-mailem ihned po přihlášení
 • Platba otevřených lekcí a volných tréninkových hodin:
  • platba otevřených lekcí a volných hodin je možná převodem na bankovní účet
 • Kurzovné a open class lze hradit také dárkovými poukazy (k zakoupení ve studiu) nebo kreditem v systému
 • Pokud je platba odeslána a lekce/kurzu se nemůžete účastnit, postupujte podle storno podmínek.

8. ABSENCE A NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ

 • Pokud se nemůžete lekce v rámci kurzu zúčastnit, odhlaste se prosím z konkrétního data v rezervačním systému (minimálně 12h před začátkem dané lekce). 
 • Pro uplatnění náhrady je nutné mít náhradu připsanou v systému, tj. včas se odhlásit.
 • Pokud lekce nebyla odhlášena včas, náhrada propadá.
 • Zameškanou lekci si můžete nahradit na kurzech (v jakýkoliv jiný den a stupeň pokročilosti s ohledem na vaše schopnosti, tj. stejný nebo nižší level kurzu, než který právě navštěvujete), na lekci strečinku a na volných hodinách.
 • Počet náhrad v rámci kurzu není omezen.
 • Na workshopech a jiných akcích studia lekce nahrazovat nelze.
 • Nahrazování lekcí je možné pouze v období, v kterým probíhá zakoupený kurz + 5 kalendářních dnů po jeho skončení.
 • Lekce o délce 60 min lze nahrazovat na lekcích o délce 60 min, nebo na lekcích o délce 75 min s doplatkem 50 Kč.
 • Lekce o délce 75 min lze nahrazovat na lekcích o délce 75 min, nebo na lekcích o délce 60 min (náhrada se započítává jako celá lekce).
 • V případě, že si účastník kurzu rezervuje místo na náhradní lekci a nedostaví se, pak lekce propadne a nebude ji již možné si nahradit.

9. STORNO PODMÍNKY

 • Storno přihlášky na kurzy, otevřené lekce a volné tréninky  je možné minimálně 12 hodin před lekcí.
 • V případě storna rezervace kurzu ze zdravotních důvodů je možné ve výjimečných případech vrátit poměrnou část kurzovného formou kreditu, ode dne nahlášení. Je nutné důvod pro vrácení kurzovného věrohodným způsobem doložit.
 • Pokud si účastník za sebe zajistí náhradníka, na kterého bude konkrétní kurzovné převedeno, nebude mu storno poplatek účtován.
 • Studio FOOTLOOSE má omezenou kapacitu, proto vás prosíme, buďte ohleduplní ke studiu i k ostatním účastníkům a odhlašujte se z lekcí včas.
 • Platba za workshopy a mimořádné akce studia je nevratná.
 • Platnost kreditu je půl rok od jeho nabití.
 • Platnost permanentky 10 vstupů je 4 měsíce od zakoupení.

10. ZMĚNA KURZU/NÁSTUP V PRŮBĚHU KURZU

 • V průběhu kurzu je možný přesun do jiného kurzu, pokud není zcela obsazen. Kurzy začínají v různá období, proto při změně kurzu během semestru se úměrně dopočítá doplatek za lekce/vrátí přeplatek za lekce na kredit.
 • Nástup v průběhu kurzu je možný, kurzovné se dopočítá pouze za zbývající lekce kurzu.

11. RUŠENÍ LEKCÍ, SUPLOVÁNÍ

 • V případě zrušení kurzu, workshopu či jiné ojedinělé akce ze strany studia FOOTLOOSE je obdržená částka vrácena v plné nebo v poměrné výši (částka odpovídající počtu zrušených hodin), po domluvě je možné převést částku na jiný kurz, workshop, případně jinou ojedinělou akci.
 • V případě rušení kurzu, lekcí či jiné akce studia z důvodu zásahu vyšší moci, tedy ne ze strany studia, je uhrazená částka nevratná, budou však nabídnuty náhradní termíny konání akce nebo připsání náhrad do uživatelského účtu.
 • V případě zrušení konkrétní jednotlivé lekce v průběhu kurzu bude po domluvě zajištěna plnohodnotná náhrada v jiný den a čas, případně bude kurz prodloužen o týden.
 • V případě krátkodobé i dlouhodobé absence lektorky bude zajištěna adekvátní náhrada v podobě jiné lektorky.

12. DALŠÍ USTANOVENÍ

 • Vyhrazujeme si právo v nutných případech zrušit jakýkoli kurz, nebo jinou akci před jejím začátkem či v jejím průběhu. Pokud dojde k takovému zrušení, budou klientkám vráceny jimi uhrazené finance v plné výši (pokud dojde ke zrušení před začátkem akce) nebo v poměrné výši (pokud dojde ke zrušení v průběhu akce). Studio FOOTLOOSE může využít svého práva vyloučit z akce účastníka, který v minulosti porušil nebo porušuje výše uvedená pravidla nebo je jeho chování v rozporu s dobrými mravy. Vyhrazujeme si právo Podmínky účasti na kurzech měnit. Přihlášením na kurz nebo jinou akci potvrzujete, že jste seznámeni a souhlasíte s podmínkami účasti výše uvedenými.